Giới thiệu

Tác phẩm : Hàng không bán (Phi mại phẩm)

Tác giả: Lam Lâm

Dịch: QT

Edit: Rùa

Beta: Popo