Giới thiệu

Là người tiếp khách qua voice chat, không phải bác sĩ tâm lý


Tác giả: Chu Tiểu Man
Dịch: QT thúc, GG ca,…
Biên tập: Vân Phong
Thể loại: Hài, ngắn, võng,…